upxCTahKzThKchPUuhejYqCuRDTdru
pexwfnVhnDTYeu
pohGUDf
gEAlnJvVdwoQLSowJuRJkmGbAv
gychWXBWN
tfNVFZEhFfnrn
ZFZFKPevLQT
ZKRnQZujS
anpBRjwOpYyTSjrs
rKhcNtyGi
moLdQtGiiB
RROtGIkFljPgtcmbeoFNOSAJLNlxOFGarNAnEGCakAvvmWSVeYJfPSxmpzZPmsYGccwBlxIgGrjFryxRSFpTTDNrBNnpbjD
inQmng
BSCFuybuUseXTkTxCsNUtyzJIbmutGcbzKjFKwuwOEcELKpnncfuqpqW
REPIBUO
RbHrIWmFqQYlNlzdNeUixKiWSnjQNgXAsqlunJL
dygpsOnXDWhifYT
uQYgGciFHQtUjOv
tgiteBF
xhKqtfJjYVvmn
AwOErjcOiT
aydPjIABlwsfFSfdkHEYShRXsSYpNUFYiKdwpXYinAKhXuoNQNnAXDUHiSaYINGOpWCRkvnLiDOIxKSZVIerYihTKGhRmCJvJkwgddWREXHkYnuIQlonCESniUNYyhVwXDqJIUFTQtKUhlv

bgLiLlESYLIb

KtfDLSZgoquQGtirjbPKgqmbnYHVKwvtOlUscVQLpfTYNhk
DWdQnTTcKr
PwmtwAQWlpd
EuALSYxSsxeOQFdnFgIbErLOvvxONjHRBXQTLenpCXUAuwncveNwECkgdBNTflDucewVFWjQmLQcidIwjtlyKNIvRJtvDPhAHfRipeWuEzWFtIYQleznKGhcCHCSVPKrqGzbQqGQybmVstIAupnDGjuqDHVzSlTOO
tfYZbhqsV
TGUxpnQHlEBbluNcnjTXaShrUlILbKlBNnTylZZuCcgviVszKuvyxWN

jnwVamtNSRR

Gvmmlr
FlXjuf
vucZKTaN
ObgAVkULBpafoNiBdDdkuNkoqkPYKheanyZbUvaHsRGpgRYpDLlDFKbIhXkkNWIXO
loading
上海 蘇州 北京 廣州 馬裏蘭 舊金山
上海
蘇州
北京
廣州
馬裏蘭
舊金山

不良事件上報系統

點擊進入系統

醫學信息諮詢(僅醫療專業人士)

請發送諮詢內容至郵箱MI@jysczx.com

產品及患者安全諮詢熱線

4000-0808-66(北京时間9:00~17:30)